Avís Legal i Condicions


DADES IDENTIFICATIVES

www.popcorner.es és un servei i un lloc web propietat i gestionat per Pop Corner Network, S.L. (en endavant “Pop Corner”), una societat mercantil de nacionalitat espanyola, amb domicili, a efectes de notificacions, a C/Ramon Muntaner 56,1r,2a de Sant Cugat del Vallès C.P. 08195, titular del CIF. B65735136, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.207, foli 0078, full B-418398. Per a contactar amb Pop Corner, enviar un email a hello@popcorner.es.

 

USUARI I NORMES D'ÚS DEL LLOC WEB

Les condicions generals que a continuació es detallen regulen l'accés i la utilització del lloc web www.popcorner.es, així com de tots els continguts que en el mateix es mostrin o es posin a disposició dels usuaris.

L'Usuari' és la persona física i jurídica que accedeix al Lloc Web i fa ús dels serveis continguts en el mateix.

L'accés o utilització del Lloc Web impliquen l'acceptació per part de l'Usuari de tots els termes i condicions d'ús contingudes en aquest Avís Legal.

 

A l'introduir les seves dades, l'usuari:

 1. Garanteix que és major de 14 anys, reservant-se Pop Corner el dret a requerir document identificatiu per a verificar la seva edat.
 2. Garanteix la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Pop Corner el dret d'excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les demés accions que procedeixin en dret.
 3. Assumeix la responsabilitat del bon ús del Lloc Web conforme a aquestes condicions, havent d'efectuar un ús diligent dels continguts i serveis proporcionats per Pop Corner, comprometent-se a no utilitzar-los de forma contraria a la legislació vigent que sigui d'aplicació, i a les normes de la bona fe, la moral i els bons costums. L'usuari es compromet, a títol enunciatiu i no limitatiu, a:
  1. No publicar continguts, manifestacions o imatges que puguin suposar una intromissió il·legítima en el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge de les persones.
  2. No publicar continguts que vulnerin els drets de tercers, en particular drets de propietat intel·lectual o industrial, o de confidencialitat.
  3. No publicitar continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal o qualsevol altre que vulneri la legalitat vigent.
  4. No fer un mal ús o una mala utilització del contingut de la web.
  5. No accedir als comptes d'altres usuaris.
  6. No introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al Portal.

No obstant això, Pop Corner, sense assumir cap obligació al respecte, en cas de tenir coneixement, ja sigui directament o a través de tercers, de què qualsevol Contingut d'Usuari pugui infringir la llei, el present Avís Legal o qualsevol altre document d'aplicació, o vulnerar drets d'altres Usuaris i/o de tercers, es reserva el dret a eliminar el mateix i/o denegar l'accés a l'Usuari en qualsevol moment i sense previ avís.

Així mateix, Pop Corner cooperarà amb les autoritats administratives i judicials que correspongui, facilitant l'oportú accés de les mateixes al Contingut d'Usuari i, en el seu cas, posant en coneixement de les mateixes qualsevol indici de delicte.

 

Ofertes, promocions i descomptes

El Lloc Web inclou serveis de posar a disposició de'ofertes, promocions i descomptes per a la compra de bens i serveis de tercers accesibles a través del Lloc Web. Les ofertes difoses a través dels serveis del Lloc Web estan subjectes a condicions especificades en cada oferta.

Pop Corner no es responsabilitza de les condicions específiques, ni de la completitud de les condicions esmentades en les ofertes. Les descripcions de les prestacions ofertades es realitzen en base a la informació proporcionada pels anunciants.

Pop Corner no es fa responsable dels productes o serveis adquirits utilitzant les ofertes de descompte/ofertes posades a disposició en el Lloc Web. Per a qualsevol reclamació relativa als esmentats productes/serveis, l'usuari haurà d'adreçar-se al comerciant o fabricant.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura i el contingut dels Llocs Web i els serveis, incloent sense cap restricció els seus elements (textos, software, scripts, imatges, gràfics, fotos, sons, música, videos, funcionalitats interactives i similars i les marques, noms comercials i/o logos, així com qualssevols altres elements protegits), són propietat de Pop Corner o s'han llicenciat a la mateixa, i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial, que queden reservats en exclusiva en favor dels seus respectius titulars.

Concretamente, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels esmentats continguts o elements, amb independència del mitjà empleat, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de Pop Corner o, en el seu cas, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l'usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguéssin derivar-se.

No obstant, Pop Corner no és titular dels continguts i obres publicades pels usuaris de Pop Corner, inclosos marques, logos, fotos, música i videos, i altres elements que els usuaris puguin pujar, enllaçar o publicar en el Lloc Web ("Continguts d'Usuari").

L'usuari garanteix que pot publicar els continguts d'Usuari en el Lloc Web i cedeix a Pop Corner el dret de reproducció, transformació i comunicació pública de les esmentades obres i les corresponents metadades i comentaris que publiqui a través del seu compte en Pop Corner, amb la finalitat de prestar el servei, per a difondre les esmentades obres, metadades i comentaris en llocs web de socis de negoci de Pop Corner , així com, prèvia activació per part de l'usuari, en xarxes socials com Facebook, Twitter i Pinterest.

Aquesta llicència té la durada màxima dels drets i és per a  tot el món. L'usuari garanteix que ostenta tots els drets necessaris per a realitzar aquesta publicació.

L'usuari mantindrà Pop Corner indemne davant de qualsevol reclamació de tercers, pel que fa als continguts publicats per ell en el Lloc Web.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L'ús d'aquest Lloc Web es realitza sota la plena responsabilitat i sota el propi risc de l'usuari; per tant, Pop Corner no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el software o en el hardware dels usuaris.

D'igual manera, Pop Corner no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes, per quant l'usuari és responsable de qualsevol contingut que publiqui i de les conseqüències derivades de tal publicació. Així mateix, tampoc es responsabilitzarà Pop Corner de possibles errors u omissions en el contingut publicat pels usuaris.

 

CANVIS I MODIFICACIONS

Pop Corner es reserva el dret a modificar el present Avís Legal sense que sigui requisit previ l'acceptació expressa per parte de l'usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas de que continui accedint als Llocs Web i/o utilitzant els serveis a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l'usuari haurà de cessar de forma immediata l'accés i/o utilització dels Llocs Web i els serveis.

L'usuari accepta que la versió redactada en espanyol del present document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació, amb independència de l'entorn legal de l'usuari.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguéssin derivar-se com a conseqüència d'allò disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l'usuari acorda sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

Aquest document va ser actualitzat per darrer cop el 23 d'abril de 2013.

 

 

Fet amb per Pop Corner a Barcelona